Rispichannu rikurdanzi

Rispichannu rikurdanzi (THULE, Palermo, 1996)

Rikordu...na matinata di nvernu
u ventu xuxava...fori nivikava
facia un friddu di arizzari i karni.
Rikordu me nanna ka mi vistiu
ku robi di lana...mi nkudduriau
no so xallu niuru e iemmu fori.
Iu ki ochi ammiccati di sonnu
kuriusu e pistignusu ci dumannai:
"Na, o Na, unni mi stai purtannu
ki fu...zokku sta succidennu?"
Idda mi fici na duci karizza
e tuttu d'un xatu dissi frasturnata:
Tanuzzu, o Tanuzzu...me xatuzzu
vidi ka sta pi naxiri to fratuzzu!"
E mi strincia forti forti nò so pettu
tutta kassariata pa cuntintizza.
Rikordu ka brazzai e ka vasai.
Iu ku malankunia oj possu diri
ka na lakrima di chiantu manifesta
joria o duluri...ma iu stu rikordu
sulu, supra me Nanna voghu aviri!
E allura...allura ku stu pinsieri
a modo miu a salutu pi sempri:
"Na, Sabanadika" e dintra u me kori
saccò ka du celu Idda mi rispunni:
"Tanuzzu, o Tanuzzu...santu e rikku,
me xatuzzu!".
(Rikordu)

Back to Top