Libri

 • Circu

  circu_copertina

  Nò "circu" dà vita
  cu rispièttu e amuri
  ognadunu 'ntall'autru
  avi dirittu di diri 'n "Libirtà"

   

  Nel "circo" della vita / con rispetto ed amore / ognuno sull'altro / ha il diritto di dire in "Libertà"

 • Simenza rara

  Simenza rara

  Di na simenza rara nica nica
  chiantata cu accura di puisìa
  un scattigghiuni nìcili nascìu.
  Abbivirannulu e mmizzigghiannulu
  tutti i iorna a sbrizza a sbrizza
  rassurati cu linfa di carizzi
  di scattigghiuni stracanciau a chianta
  svrucculannu un vuttunièddu
  adurusu, russu.

   

  Di una semenza rara piccola piccola / piantata con attenzione di poesia / un germoglio esile è nato. / Abbeverandolo e vezzeggiandolo / tutti i giorni a goccia a goccia / concimate con linfa di carezze / da germoglio tramutò a pianta / vanagloriando un bottoncino / odoroso, rosso.

 • 'Ncalia ncalia

  'Ncalia ncalia

  'Ncalia ncalia
  sgravanu sti sciurtimienti
  ca virrinianu 'a crozza
  muzzicanu u piettu
  calianu u ciatu
  e sciurnichianu l'uocchi.

   

  Nel dormiveglia / sgravano questi assortimenti / che trivellano il cranio / mordono il petto / tostano il fiato / e fanno male agli occhi.

 • Milanisari

  Milanisari

  'Ssu titulu mu dèsi a usufruttu
  a cu' didicai stu libru
  e quagghiati dintra
  i palori avissiru a figghiari
  canzuna stracanciatizzi, bastardi
  Ma chi nicchinacchi!
  Siddu nun ci si adduta
  di spaddi larghi
  pilu nta vucca, panza
  e milli, milli pitazza
  pi cuntiniri 'a licenza
  di un giargianes - o tirruni -
  a nuddu futti cuòmu su'...
  Gnirrusi c'è cu' pensa e stramacina
  ca livoti patiènnu a strania
  u scuncièrtu sbummica
  minchiati di malancuni
  Macari...e nun sulu...
  Pi cunuòrtu o pi suppuntu
  binidica sacciu
  ca d'oggiall'annu a ogni annu
  pi assupparimi di caluri
  culura e midemma battaria
  scinnu a Agira...
  e nchiuiuti na menti
  'n facci a un muru vacanti
  i spicchiuliu a malapena...
  autru ca milanisari!


  Questo titolo me lo diede a uso frutto / colui al quale dedicai questo libro / e cagliate dentro / le parole dovrebbero figliare! / canzoni trasformate, bastarde. / Ma perchè mai! // Se non ci si dota / di spalle larghe / pelo sulla bocca, pancia / e mille, mille quaderni / per contenere la licenza / di un giargianes - o terrone - / a nessuno importa (lett. fotte) come son ... // Pretenziosi c'è chi pensa e rimugina / che alle volte patendo in terra estranea / lo sconcerto emana / spropositi (lett. minchiate) di malinconie. // Anche ... e non solo ...// Per conforto o per sostegno / benedica so / che da oggi all'anno a ogni anno / per inzupparmi di calore / colori e anche rumori / scendo ad Agira ... / e rinchiusi nella mente / davanti a un muro vacante / li rispecchio a malapena ... / altro che milaneserie!

 • A putìa

  a putia

  Nun cridu ò maluocchiu
  ma quannu mi sbalanzai
  ad accattari i mura dà putia
  nsammadiu!
  'na cuppata di sali ruossu
  u straminai maduna-maduna
  cà sarvu u tràficu di nittari 'n-terra...
  costa picca e nenti.


  Non credo al malocchio / ma quando mi sbilanciai / a comperare i muri della bottega / non sia mai Dio! / una cartocciata di sale grosso / io sparpagliai tra le mattonelle /Chè tranne l'incombenza di nettare in terra.../costa poco e niente

 • Assapurannu Silenzi

  Assapurannu Silenzi

  Quannu vi pari
  ca ciuciulìa
  scii...scii...
  attisàti l'aricchi
  e senza frastuornu
  ammuccuniativillu
  'nsanta paci
  ma parrannu parrannu
  scurdai zocch'iddu
  pritinnìa di mia.
  ( U silenziu)

  Quando vi pare / che sussurra /scii...sci.../
  tendete le orecchie /e senza timore /sorseggiatevelo /
  in santa pace /ma parlando in continuazione /
  scordai ciò che lui /pretendeva da me

 • Vientu d'autunnu

  vientu

  Arrizzannumi i carni 
  u malutiempu
  ò stizziari a chiantu
  cerna scunfuortu e pinsiera
  ca u vientu stramìna
  cuomo stiddi filanti
  n'o cielu griciu cupu
  Sciugghiennu passioni
  arricuogghiu
  sfrazza di lustru
  d'a ma cannila c'abbruscia
  e mentri u mieccu s'accurza
  vuolu tra i nuvuli
  annurvannumi di l'anni
  Sciusciannu contra n'arvulu
  ch'e surruschi
  e provulazzu contra n'arvulu
  u vientu d'autunnnu
  l'urtima papina scutòla
  ca 'mpinta ntallaria
  va vucannu fistalora
  cuomo 'na varca
  tra scumazziti rivugghiusi
  d'accurzari ò scaru...
  i strasciuni d'a vita mia.


  Accapponandomi le carni / il temporale / gocciolando a pianto / cerne sconforto ai pensieri / che il vento sparpaglia / come aquiloni / nel cielo grigio cupo. / Sciogliendo passioni / raccolgo / fasti di luce / dalla mia candela che arde / e mentre lo stoppino si accorcia / volo tra le nuvole / accecandomi con i bagliori / e la polvere degli anni. / Soffiando contro un albero / il vento d'autunno / scuote l'ultima foglia /che sospesa nell'aria / va vogando festaiuola / come una barca /tra spume rigogliose / di accorciare all'approdo.../ le stagioni della mia esistenza.

 • Rispichannu rikurdanzi

  Rispichannu rikurdanzi (THULE, Palermo, 1996)

  Rikordu...na matinata di nvernu
  u ventu xuxava...fori nivikava
  facia un friddu di arizzari i karni.
  Rikordu me nanna ka mi vistiu
  ku robi di lana...mi nkudduriau
  no so xallu niuru e iemmu fori.
  Iu ki ochi ammiccati di sonnu
  kuriusu e pistignusu ci dumannai:
  "Na, o Na, unni mi stai purtannu
  ki fu...zokku sta succidennu?"
  Idda mi fici na duci karizza
  e tuttu d'un xatu dissi frasturnata:
  Tanuzzu, o Tanuzzu...me xatuzzu
  vidi ka sta pi naxiri to fratuzzu!"
  E mi strincia forti forti nò so pettu
  tutta kassariata pa cuntintizza.
  Rikordu ka brazzai e ka vasai.
  Iu ku malankunia oj possu diri
  ka na lakrima di chiantu manifesta
  joria o duluri...ma iu stu rikordu
  sulu, supra me Nanna voghu aviri!
  E allura...allura ku stu pinsieri
  a modo miu a salutu pi sempri:
  "Na, Sabanadika" e dintra u me kori
  saccò ka du celu Idda mi rispunni:
  "Tanuzzu, o Tanuzzu...santu e rikku,
  me xatuzzu!".
  (Rikordu)

Back to Top